A Patient Hackathon organized by

Regels voor deelname

Last updated, 09.08.2021

 

1. Werking en deelname

1.1. Dit Deelnamereglement (het “Deelnamereglement”) is van toepassing op de CardioXplore Hackathon die plaatsvindt op 14 en 15 oktober 2021 (de “Hackathon”), een initiatief dat wordt georganiseerd en volledig wordt gefinancierd door Daiichi Sankyo Europe GmbH (“DSE”) en zijn gelieerde ondernemingen. De Hackathon wordt, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met HACK BELGIUM LABS, een handelsnaam van westartup BVBA (“HBL”) en zijn partners (samen de “Organisatoren”).

1.2. De Hackathon is erop gericht oplossingen (de “Oplossingen”) te creëren voor uitdagingen in de gezondheidszorg, die zowel uniek geschikt zijn om aan de behoeften van patiënten te voldoen als onmiddellijk of in de toekomst in bestaande zorgroutines kunnen worden ingebed. Deze oplossingen kunnen onder meer zijn: mobiele applicaties, online portalen, diensten en/of software.

1.3. Deze Regels voor deelname zijn van toepassing op alle deelnemers aan de Hackathon (zoals hieronder gedefinieerd) en hebben zonder uitzondering voorrang op alle individuele voorwaarden, zelfs als daarin het tegendeel is bepaald. Deelname aan de Hackathon houdt automatisch in dat u deze
Deelnameregels aanvaardt en afstand doet van uw eigen voorwaarden. Deelnemers zijn:

– personen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld, zich hebben geregistreerd en zijn geselecteerd om aan de Hackathon deel te nemen (“Deelnemers”),die individuen of organisaties kunnen zijn (“individuen” zijn natuurlijke personen, “organisaties” zijn alle soorten juridische entiteiten die geen natuurlijke personen zijn, zoals bedrijven, verenigingen zonder winstoogmerk, enz.)

1.4 Je kunt deelnemen als deel van een team of op individuele basis. Het is niet toegestaan om van team te wisselen nadat de aangekondigde periode voor teamvorming is verstreken. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor en zullen niet helpen bij het oplossen van eventuele geschillen tussen teamleden tijdens en na de Hackathon.

1.5 Om deel te nemen dient u het registratieproces op deze website te voltooien en akkoord te gaan met dit deelnamereglement en de Hackathon in zijn geheel bij te wonen op de overeengekomen locatie. U dient uw eigen reis- en verblijfsarrangementen te maken en alle bijbehorende kosten en onkosten te dragen. De Organisatoren zullen ervoor zorgen dat er eten en drinken voor u beschikbaar is, zoals omschreven in het Programma.

1.6 U, als Deelnemer, zult gevalideerde voorstellen en ruwe prototypes voor nieuwe, innovatieve Oplossingen (“Inzending”) moeten inbrengen en afleveren.

1.7 Aan het einde van de Hackathon zullen u en/of uw team hun projectideeën of Oplossing (“Inzendingen”) ter beoordeling voorleggen aan een door de Organisatoren geselecteerde jury, die zal bestaan uit belanghebbenden uit het ecosysteem en vertegenwoordigers van DSE. De jury zal de winnende inzending bepalen. De beslissingen van de jury zijn definitief.

1.8 Elke inzending moet origineel zijn, door u of uw team zelf zijn bedacht en tijdens de Hackathon zijn geschreven, en mag niet aan een andere wedstrijd of programma hebben meegedaan dat vergelijkbaar is met de Hackathon, met inbegrip van andere wedstrijden die door DSE worden georganiseerd. Inzendingen kunnen op elk moment tijdens en na de Hackathon worden onderworpen aan een due diligence-onderzoek naar de geschiktheid en naleving van deze voorwaarden. Niet-naleving van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat uw inzending wordt afgewezen.

1.9 De winnende inzending zal door DSE verder worden ontwikkeld in een proof-of-concept proefprogramma of als een minimum levensvatbaar product (MVP) via een leverancier van DSE’s keuze.

2. Interpretatie

2.1. Geen enkele bepaling van dit Deelnemingsreglement mag in het nadeel van een partij worden uitgelegd uitsluitend omdat die partij verantwoordelijk was voor het opstellen van die specifieke bepaling.

2.2. Woorden die verwijzen naar het enkelvoud omvatten tevens het meervoud en vice versa. Grammaticale varianten van een gedefinieerde term hebben de betekenis die in de desbetreffende definitie wordt gegeven, zoals aangepast om redelijkerwijs de variantie en de context van het gebruik van de variant weer te geven. De woorden “omvatten”, “inbegrepen” of “met inbegrip van” worden gebruikt om aan te geven dat de opgesomde aangelegenheden geen volledige opsomming van alle bestreken aangelegenheden vormen. De term “u” verwijst naar u, de “Deelnemer”. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen in dit Deelnamereglement, tenzij anders aangegeven. De kopjes in dit Deelnemingsreglement dienen zowel voor de opbouw als voor de verwijzing.

2.3. Dit Deelnemingsreglement is opgesteld in de Engelse taal. Indien dit Deelnemingsreglement wordt vertaald in een andere taal, prevaleert de tekst in de Engelse taal.

2.4. In geval van bedrog of overtreding van het Deelnamereglement of van een hierin opgenomen verplichting zijn de Organisatoren te allen tijde gerechtigd uw deelname te annuleren en/of uw Inzending af te wijzen.

 

3. Hardware & IT Tools

3.1. Tijdens de gehele duur van de Hackathon zal een Wi-Fi-verbinding ter beschikking worden gesteld.

3.2. U brengt uw eigen hardware (d.w.z. computer, verlengsnoer, stroomstaven, enz.) en software mee, ongeacht de aard daarvan (“Hardware”). U zult alle passende en redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de door u meegebrachte Hardware, indien aangesloten op het elektrische en elektronische systeem van de locatie van de Hackathon, geen schade aan dit systeem zal toebrengen.

3.3. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Hardware. De Organisatoren ontkennen en kunnen nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden geacht in geval van diefstal, verlies of beschadiging van Hardware.

3.4. De Organisatoren kunnen apparatuur of daaraan gekoppelde voorwerpen (“IT Tools”) aan u uitlenen tijdens de Hackathon. U erkent hierbij dat de voornoemde IT Tools uitsluitend eigendom blijven van de Organisatoren.

3.5. U doet afstand van alle claims voor defecte producten/software/draden etc. met betrekking tot de IT Tools die aan u ter beschikking zijn gesteld door de Organisatoren, andere Deelnemers of derden.

4. Intellectuele eigendom (IP)-kader

Het volgende IP-kader is ontworpen om de samenwerking tijdens en na de Hackathon te maximaliseren en de last van het beheer van IP-rechten voor alle deelnemers en de Organisatoren tot een minimum te beperken.

4.1 Open bron

Projecten en bijbehorende technologie die tijdens de Hackathon worden ontwikkeld, dienen open source te zijn. Naamsvermelding is prima, maar eigendom is openbaar / Creative Commons.

4.2 Iedereen houdt wat hij al bezit.

Alle voorafgaand aan de Hackathon bestaande intellectuele-eigendomsrechten (“Bestaande intellectuele-eigendomsrechten”) blijven eigendom van de eigenaar ervan, en niets wat tijdens de Hackathon gebeurt kan worden beschouwd als een overdracht of toekenning van dergelijke bestaande intellectuele-eigendomsrechten.

4.3. CardioXplore is een open, openbaar evenement

De Hackathon is een open, openbaar evenement. Alle informatie die in een groeps- of zelfs privébijeenkomst wordt besproken, of anderszins wordt gedeeld, moet worden beschouwd als openbaar gemaakt in een openbare ruimte. Dit betekent dat als u een geheimhoudingsplicht hebt met betrekking tot bepaalde informatie, u die informatie tijdens de Hackathon niet openbaar moet maken.
Dit gezegd hebbende, is het belangrijk te begrijpen dat generieke ideeën bijna nooit onder IE vallen of te beschermen zijn. Pas als het idee specifieker wordt en wordt omgezet in een daadwerkelijke toepassing, zal er sprake zijn van IE-bescherming.

4.4 Naamsvermelding is essentieel

Tijdens de Hackathon zullen teams ideeën ontwikkelen. Aan het eind van de Hackathon wordt zowel het idee als de identiteit van de Deelnemers die er wezenlijk aan hebben bijgedragen genoteerd. Het is belangrijk dat alle Deelnemers die aan een idee hebben bijgedragen een eerlijke vermelding krijgen. In het kader van deze naamsvermelding wordt het aandeel van iedere bijdrager als gelijk beschouwd.

Tenzij hierin anders is bepaald, is het effect van de naamsvermelding NIET dat een deelnemer het gebruik van een bepaald idee waaraan hij heeft bijgedragen kan blokkeren, maar dat alle deelnemers aan dat idee het idee kunnen gebruiken en verder ontwikkelen.

4.5 Verschillende categorieën deelnemers

Deze regels gelden voor alle categorieën deelnemers en voor alle personen die in eigen naam of namens een organisatie deelnemen.

Elke deelnemer die aan de Hackathon deelneemt, verbindt zich er echter bovendien toe dat, indien een idee als rechtstreeks gevolg van de Hackathon tot een commercieel product wordt ontwikkeld, elke deelnemer die aan dat idee heeft bijgedragen de nodige naamsbekendheid krijgt.

4.6 Geen controle of aansprakelijkheid voor intellectuele eigendom

De Organisatoren zullen niet controleren of de Deelnemers over de juiste rechten beschikken om deel te nemen aan de Hackathon vanuit het oogpunt van intellectuele eigendom, noch zullen zij enige aansprakelijkheid op zich nemen met betrekking tot enige inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door of van een Deelnemer of een derde partij.
Evenzo zijn de Organisatoren niet aansprakelijk voor de intellectuele eigendom van ideeën die tijdens het evenement worden genoemd, gegenereerd of toegeschreven.

4.7 Vertegenwoordigingen en garanties

U verklaart en garandeert dat uw inzending geen inbreuk maakt op een overeenkomst of verplichting tot overdracht van uitvindingen, eigendomsinformatie, geheimhouding, niet-wervingsovereenkomst, niet-concurrentiebeding of soortgelijke overeenkomst met een werkgever of andere persoon.

U verklaart en garandeert dat uw inzending uw eigen originele werk is en zal zijn en geen inbreuk maakt en zal maken op IE-rechten of eigendomsrechten van derden, met inbegrip van, zonder beperking, octrooien, auteursrechten of handelsmerken van derden.

Hierbij stemt u ermee in geen actie, claim of rechtszaak tegen de Organisatoren, of enige andere persoon, te starten, te ondersteunen, te handhaven of te autoriseren op grond van het feit dat enig gebruik van uw inzending inbreuk maakt op uw rechten als maker van de inzending, waaronder, zonder beperking, octrooirechten, handelsmerkrechten, auteursrechten en morele rechten of “droit moral”.

U erkent en stemt ermee in dat de Organisatoren het recht hebben om tijdens en na de Hackathon een Inzending geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te kopiëren, bewerken, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, uit te zenden, te publiceren en te gebruiken zonder verdere vergoeding, en dat u van de Organisatoren geen vergoeding zult ontvangen in verband met een van de Inzendingen of uw deelname aan de Hackathon.

U erkent en stemt ermee in dat de Organisatoren of andere Deelnemers of derden werken kunnen hebben ontwikkeld of laten ontwikkelen die lijken op uw Inzending of de Inzending van uw team, of in de toekomst iets soortgelijks kunnen ontwikkelen, en u ziet af van eventuele claims die u zou kunnen hebben als gevolg van eventuele gelijkenissen met uw Inzending of de Inzending van uw team

4.8 Black-out periode

De Organisatoren behouden zich het recht voor de ontwikkeling of ingebruikneming van hun Inzendingen door Deelnemers te beperken gedurende een periode van 60 kalenderdagen, die aanvangt op de dag nadat de Hackathon is afgesloten. Indien u gedurende deze periode wenst te ontwikkelen of opdrachten te verlenen, dient u vooraf toestemming te vragen aan de Organisatoren. Deze goedkeuring kan niet op onredelijke gronden worden onthouden. Een dergelijke ontwikkeling of opdracht door een Deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de hierin overeengekomen verplichtingen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1. Onverminderd de hierin omschreven beperkingen zijn de Organisatoren niet aansprakelijk voor (i) enige te late, verloren, vertraagde, gestolen, verkeerd geadresseerde, te laat verzonden, onvolledige, onleesbare, onnauwkeurige, vervormde of onverstaanbare Inzendingen, mededelingen of inzendingen, ongeacht de wijze van verzending, (ii) Wi-Fi-verbinding, telefoonsysteem, telefoon of Hardware, software of andere technische of computerstoringen, verbroken verbindingen, verbroken verbindingen, vertragingen of transmissiefouten, (iii) gegevensbeschadiging, diefstal, vernietiging, onbevoegde toegang tot of wijziging van Inzendingen of ander materiaal, (iv) enigerlei letsel, verlies of schade veroorzaakt door deelname aan de Hackathon en, voor (v) enigerlei druk-, typografische, administratieve of technologische fouten in enig materiaal dat verband houdt met de Hackathon; (vi) eventuele schade aan een apparaat als gevolg van deelname aan, of toegang tot, uploaden of downloaden van informatie in verband met deze Hackathon; en (vii) eventuele geschillen tussen teamleden.

5.2. De Organisatoren behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Hackathon te annuleren, te wijzigen of op te schorten indien een virus, bug, computer- of telefoonprobleem, ongeoorloofde interventie, of andere oorzaken buiten de macht van de Organisator (Overmacht), de administratie, de veiligheid of het goede verloop van de Hackathon aantasten, bedreigen of in gevaar brengen.

5.3. De Organisatoren zien af van iedere aansprakelijkheid, in geval van wijziging, inkorting of annulering van de Hackathon ten gevolge van overmacht of gebeurtenissen buiten hun macht.

5.4. De Organisatoren behouden zich het recht voor om de Hackathon in geval van nood uit te breiden of opnieuw in te plannen.

5.5. U stemt ermee in de Organisatoren en hun moederbedrijven, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, sponsors en agenten, met inbegrip van reclame- en promotiebureaus, en rechtverkrijgenden, en alle andere organisaties die met de Hackathon te maken hebben, te vrijwaren, schadeloos te stellen, te verdedigen en gevrijwaard te houden van alle claims, verwondingen, schade, onkosten of verliezen aan uw persoon of eigendom en/of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw deelname aan de Hackathon, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) elke omstandigheid die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover de Organisatoren geen controle hebben en die ertoe kunnen leiden dat de Hackathon wordt geannuleerd, verstoord of beschadigd; (ii) elke bewering dat een Inzending inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of intellectuele-eigendomsrechten van derden; (iii) eventuele geschillen tussen teamleden; (iv) alle letsels, verliezen of schade (compenserend, direct, incidenteel, gevolgschade of anderszins) van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw deelname aan de Hackathon, met inbegrip van uw reisarrangementen, gezondheidsgerelateerde reisvereisten en reis naar de overeengekomen locatie; (v) eventuele druk- of typografische fouten in materiaal dat verband houdt met de Hackathon; technische fouten die uw vermogen om aan de Hackathon deel te nemen kunnen belemmeren; of (vi) fouten in de administratie van de Hackathon.

6. Persoonsgegevens

6.1 De Organisatoren respecteren de privacy van iedere deelnemer aan de Hackathon. Persoonsgegevens met betrekking tot Deelnemers kunnen in het kader van de Hackathon in twee gevallen worden gedeeld en/of verzameld:

1°/ bij de inschrijving voor de Hackathon via het online inschrijvingsproces.

2°/ tijdens de Hackathon zelf, door, indien u dat wenst, uw persoonlijke ervaringen of inzichten te delen met andere Deelnemers. Deze specifieke persoonlijke informatie zal NIET worden verzameld, bewaard of bijgehouden in enige identificeerbare vorm en elke deelnemer verbindt zich ertoe deze regel strikt na te leven tijdens en na de Hackathon.

6.2. Wat betreft de persoonsgegevens die onder 1°/ vallen, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken door de Organisatoren van de persoonsgegevens die u tijdens het registratieproces hebt ingevoerd en gedeeld voor het volgende doel:

– planning en organisatie van de Hackathon

– beheer van uw aanwezigheid en individuele behoeften

Bovendien kunt u er tijdens het registratieproces voor kiezen in te stemmen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de volgende aanvullende doeleinden

– follow-up na de Hackathon voor een vaste duur van 1 jaar.

– promotie en ontwikkeling van de producten en diensten van de Hackathon.

Aanvaarding van dit deelnamereglement weerhoudt u er niet van het verdere specifieke gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in het registratieproces af te wijzen.

6.3. U kunt het privacybeleid van DSE raadplegen waarin wordt beschreven hoe Daiichi Sankyo Europe GmbH uw persoonsgegevens verwerkt in strikte overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving, waaronder de Global Data Privacy Regulation. Dit geldt ook indien de mededeling aan de bovengenoemde personen zou plaatsvinden in landen buiten de Europese Unie, ongeacht of deze landen al dan niet waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau. De Organisatoren zullen dan alle passende maatregelen nemen om een passend beschermingsniveau van de Persoonsgegevens te waarborgen.

6.4. De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze nodig hebben voor de vervulling van hun taken.

6.5. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsmede het recht om deze zo nodig te corrigeren. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van DSE via data-protection@daiichi-sankyo.eu

6.6. DSE is de verantwoordelijke voor de verwerking van de bovengenoemde Persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (GDPR).

7. Gebruiks- en beeldrechten

7.1. U verleent de Organisatoren, zonder enige vergoeding, het recht om uw afbeelding, voornaam, affiliatie en korte beschrijvingen van het door u of uw team geleide project te gebruiken voor commerciële of interne/externe communicatiedoeleinden in het kader van de Hackathon (“Gebruik”).

7.2. Dit Gebruik omvat het wereldwijd verzamelen, opslaan, bewaren, onbeperkt reproduceren, publiceren en verspreiden in gedrukte, elektronische en digitale media, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclame en brochures, video- en audio-uitzendprogramma’s, en website, sociale media en online communicatie wereldwijd en voor de duur van tien (10) jaar vanaf het registratieproces van de Hackathon.

7.3. Tenzij door voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer, zullen de Organisatoren de professionele gegevens van de Deelnemer niet openbaar maken, tenzij wanneer dit wettelijk verplicht is.

7.4. U ontslaat, doet afstand en ontslaat hierbij de Organisatoren, hun directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en/of onafhankelijke contractanten van alle eisen, claims, oorzaken van actie, schade en aansprakelijkheden die direct of indirect voortvloeien uit het Gebruik op grond van de voorgaande verleende rechten.

8. Diversen

8.1. Een bepaling in dit Deelnamereglement die nietig of niet toepasbaar is, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval zal elke partij zich naar beste vermogen inspannen om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een soortgelijk economisch effect dat zo dicht mogelijk ligt bij dat van de ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling.

8.2. Een verklaring van afstand door de Organisatoren om op enig moment geheel of gedeeltelijk van dit Deelnamereglement gebruik te maken, kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand om zich er later op te beroepen.

8.3. Alle mededelingen die op grond van dit Deelnamereglement moeten worden gedaan, dienen schriftelijk te geschieden per aangetekende post of per e-mail, bevestigd door aangetekende post of per expreskoeriersdienst.

9. Jurisdictie en toepasselijk recht

9.1. Dit Deelnamereglement is onderworpen aan en zal worden uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, met uitsluiting van bepalingen van internationaal privaatrecht die ertoe zouden leiden dat buitenlands recht van toepassing zou zijn.

9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, uitvoering en annulering van deze Deelnamereglementen zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van München, Duitsland.